ANBI

Stichting Film by the Sea is een erkende culturele ANBI. Hierdoor zijn giften fiscaal aftrekbaar. Op grond van de gewijzigde regelgeving (per 1 januari 2014) voor ANBI’s is Stichting Film by the Sea verplicht om bepaalde gegevens te publiceren op haar website. Deze informatie is onder andere hieronder opgenomen.

ANBI-GEGEVENS STICHTING FILM BY THE SEA
RSIN/fiscaalnummer: 8078.62.319
KVK-nummer: 22043446

Doelstelling

Stichting Film by the Sea heeft (o.g.v. artikel 2 van de statuten) ten doel:

a. het organiseren van filmfestivals, alsmede het promoten van het medium film in de meest ruime zin van het woord;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuurssamenstelling

Algemeen directeur: A.J. (Jan) Doense
Financieel directeur: L.M. (Leo) Zuidweg
Bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd met de andere bestuurders.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

mevr. M. Wickel (voorzitter), dhr. G. van de Westelaken,
dhr. J.A. Brandenbarg, dhr. G. Pilon, mevr. E. Cossée, dhr. G.H.O. van Maanen.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door mevr. M. Wickel en dhr. G. Pilon.

Beloningsbeleid

Voor werkzaamheden die worden uitgevoerd door de directie, personeel of ingehuurde zelfstandigen zonder personeel wordt een marktconforme vergoeding verstrekt die is gebaseerd op de aard van de werkzaamheden en het aantal gewerkte uren. Werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed, voor zover deze redelijkerwijs verband houden met de functie bij Stichting Film by the Sea.

Jaarrekening en inhoudelijk verslag

Hieronder zijn de jaarrekening en het inhoudelijk verslag van 2015, van Film by the Sea te vinden: