Artikel 1 Algemeen

1.1

In deze Algemene Bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:
Bioscoop: Vof. CineCity
Bezoeker: Een ieder die het Gebouw bezoekt.
Gebouw: Het gebouw waarvan de Bioscoop eigenaar is of waartoe de Bioscoop op andere wijze gerechtigd is en dat deel van de aan het Gebouw grenzende openbare weg waartoe de Bioscoop zakelijk of op andere wijze gerechtigd is.

1.2

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Bioscoop en de Bezoeker.

Artikel 2 Bezoekersvoorwaarden

2.1

Alle door of in verband met de Bioscoop gedane aanbiedingen of mededelingen zijn vrijblijvend. Indien een Bezoeker een order plaatst, komt een overeenkomst eerst tot stand door aanvaarding daarvan door de Bioscoop. De Bioscoop behoudt zich het recht voor onder andere groepsorders te weigeren.

2.2

De Bezoeker dient tijdens zijn bezoek aan het Gebouw in het bezit te zijn van een geldig toegangs- en legitimatiebewijs en is verplicht deze op verzoek aan medewerkers van de Bioscoop te tonen. In geval van weigering hiervan kan de Bezoeker de toegang tot het Gebouw worden ontzegd.

2.3

De Bezoeker dient zich tijdens zijn bezoek aan het Gebouw te gedragen in overeenstemming met de wet en hetgeen volgens ongeschreven regels in het maatschappelijk verkeer betaamt en de door medewerkers van de Bioscoop gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. In geval van weigering hiervan kan de Bezoeker de toegang tot het Gebouw worden ontzegd.

2.4

De Bezoeker is niet gerechtigd tijdens zijn bezoek aan het Gebouw (a) goederen te koop aan te bieden, (b) dieren, etenswaren, alcoholische consumpties, verdovende middelen, gevaarlijke of hinderlijke stoffen of wapens in het Gebouw te brengen of met zich mee te voeren, of (c) foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur in het Gebouw te brengen, met zich mee te voeren of te gebruiken.

2.5

In verband met artikel 2.4 en in het kader van de algemene veiligheid kan de Bioscoop de Bezoeker verzoeken inzage te verschaffen in door de Bezoeker meegevoerde (hand)bagage of mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de toegang tot het Gebouw worden ontzegd.

2.6

Bij constatering van diefstal, vernieling of ernstige overlast veroorzaakt door de Bezoeker, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de gevallen genoemd in artikel 2.4, zal (a) de Bezoeker de toegang tot het Gebouw worden ontzegd, (b) aangifte worden gedaan bij de politie en (c) de Bezoeker aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade, waaronder doch niet beperkt tot geleden verlies en gederfde winst.

2.7

De Bioscoop is gerechtigd in het Gebouw beeld- of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen bezwaar maken tegen gebruik- of openbaarmaking van zijn portret/gelijkenis.

Artikel 3 Aansprakelijkheid van de Bioscoop

3.1

Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw is voor zijn eigen rekening en risico.

3.2

De Bioscoop is nimmer gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of zaken en anders dan indien aan de Bioscoop opzet of bewuste roekeloosheid kan worden verweten. Aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.3

De Bioscoop is niet aansprakelijk voor enig doen of nalaten van haar ondergeschikten en andere personen zoals bedoeld in artikelen 6:170 en 6:171 BW.

3.4

Iedere aansprakelijkheid van de Bioscoop uit welke hoofde dan ook is beperkt tot maximaal het bedrag van het toegangsbewijs, behoudens het bepaalde in artikel 3.5.

3.5

Indien de Bioscoop ter zake van de schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van de aansprakelijkheidsverzekering(en) van de Bioscoop in het betreffende geval, plus het bedrag van eigen risico dat in dat geval door de Bioscoop dient te worden gedragen volgens de toepasselijke verzekeringspolis(sen).

3.6

Onder overmacht wordt door de Bioscoop onder meer verstaan naast al hetgeen door de wet als overmacht wordt beschouwd, elk verzuim van derden dat van invloed is op de overeenkomst, arbeidsconflicten, door overheidsinstanties genomen maatregelen en iedere andere gebeurtenis welke zich redelijkerwijs aan de macht van de Bioscoop onttrekt.

Protocol camerabewaking

Dit protocol geeft een beschrijving van de praktische uitvoering van het cameratoezicht mede met het oog op de bescherming van de privacy van de bezoekers van CineCity.

Artikel 1. Doel van het cameratoezicht
Het doel van het cameratoezicht is het beschermen en het waarborgen van de veiligheid van eigendommen van zowel CineCity als van de bezoekers van CineCity met in achtneming van de regels voor privacy.

Artikel 2. Taken en verantwoordelijkheden
Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van CineCity. CineCity draagt er zorg voor dat de opnamesystemen periodiek worden gecontroleerd. Defecten worden zonodig direct hersteld. CineCity draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan. De manager van CineCity is bevoegd de geschiktheid van de beelden te beoordelen in het kader van het ter inzage stellen aan betrokkenen dan wel het ter beschikking stellen aan derden als bedoeld in artikel 4 en 5.

Artikel 3. Privacy van bezoekers en personeel
Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel van beveiliging en toezicht. Het beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht.CineCity kondigt middels stickers aan dat er door haar beeldopnames worden gemaakt. De stickers zijn aangebracht op de toegangsdeuren en eventueel andere plaatsen.

Artikel 4. Inzage in opgenomen beeldmateriaal
Gelet op de bescherming van de privacy gelden er restricties voor het inzagerecht. In beginsel heeft een betrokkene slechts recht op inzage van zijn eigen persoonsregistratie, derhalve beeldmateriaal waarop slechts de betrokkene te zien is. Bij een strafrechtelijke aanvraag tot inzage van beelden dient de betrokkene de datum het tijdstip en de tijdsduur van de beelden waarvan hij inzage verlangt aan te geven. Bijvoorbeeld 1 januari 2010 tussen 21.00 uur en 21.15 uur. Beeldmateriaal kan pas ter inzage worden gegeven na een belangenafweging door CineCity, waarbij het belang van de betrokkene bij inzage van het beeldmateriaal is afgewogen tegen overige belangen, waaronder bijvoorbeeld het belang van derden die op het beeldmateriaal voorkomen bij bescherming van hun privacy. De manager van CineCity beoordeelt de geschiktheid van de beelden in het kader van het ter inzage stellen aan de betrokkenen. CineCity beslist binnen 5 werkdagen op een verzoek van een betrokkene tot inzage van het beeldmateriaal. Inzage in het beeldmateriaal wordt verstrekt op het kantoor van CineCity onder aanwezigheid van de manager. De betrokkene dient zich, ter vaststelling van zijn identiteit, in persoon te vervoegen bij manager van CineCity, waarbij een geldig legitimatiebewijs ter inzage moet worden gegeven. Personen die inzage in beeldmateriaal krijgen, tekenen een inzage verklaring.

Artikel 5. Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden
Het verstrekken van beeldmateriaal aan derden geschiedt slechts als dit verenigbaar is met het doel van het verzamelen van de beeldopnamen. Deze dienen schriftelijk worden aangevraagd, met duidelijk vermelding van datum en tijd.

De verantwoordelijke manager van CineCity beoordeelt de geschiktheid van de beelden in het kader van het ter beschikking stellen aan derden. Dit wordt door hem/haar gedaan met inachtneming van de bepalingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De persoon die beeldmateriaal ontvangt dient zich vooraf aan de manager van CineCity te legitimeren.
De persoon die het beeldmateriaal ontvangt tekent voor ontvangst van het beeldmateriaal en het integer gebruik hiervan.

Beeldmateriaal wordt aan de politie verstrekt indien hierom uitdrukkelijk schriftelijk door de politie wordt verzocht onder verwijzing naar de wettelijke regeling die hieraan ten grondslag ligt, dan wel indien dit noodzakelijk is voor hun publiekrechtelijke taakuitvoering.

De politiefunctionaris dient zich vooraf aan de manager van CineCity te legitimeren. De politiefunctionaris tekent voor ontvangst van het beeldmateriaal en het integer gebruik hiervan. Het beeldmateriaal wordt door middel van een digitale drager (cd of dvd) verstrekt.

Artikel 6. Het camerasysteem en beveiliging
Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. Er wordt gebruik gemaakt van digitale opname recorders. Aan deze recorders zijn zichtbare camera’s gekoppeld, waarmee opnames worden gemaakt in alle openbare ruimtes van CineCity, inclusief ingang en kluisruimte.

De recorders staan opgesteld in een voor het publiek afgesloten ruimte die alleen toegankelijk is voor CineCity medewerkers of personeel van het bedrijf welke in opdracht van CineCity het technisch beheer en het onderhoud aan het camerasysteem uitvoert.

De recorders overschrijven automatisch iedere 168 uur het beeldmateriaal.
Het beeldmateriaal kan worden ingezien door aangewezen medewerkers van CineCity. Dit zal in principe alleen plaatsvinden indien daartoe noodzaak aanwezig wordt geacht, bijvoorbeeld als er calamiteiten hebben plaatsgevonden of wanneer beeldmateriaal wordt opgevraagd door derden.

Artikel 8. Informatieverstrekking
Dit protocol zal CineCity via haar site ter beschikking aan een ieder die daarin geïnteresseerd is. Ook is het protocol schriftelijk op te vragen bij CineCity.

Artikel 9. Klachten
Klachten aangaande de camerabeveiliging en afhandeling van verzoeken om inzage en verstrekking dienen te worden ingediend bij de directie van CineCity.